Met meer dan 110.000 leden staan we achter Ajax!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1024X518

De Supportersvereniging Ajax (SV Ajax) is officieel erkend door de club AFC Ajax. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van SV Ajax. Door het lidmaatschap aan te vragen is de aanvrager akkoord met de algemene voorwaarden. Bij verschillen tussen deze algemene voorwaarden en de statuten van SV Ajax gelden de bepalingen van de statuten van SV Ajax.

Wat bedoelen we met?

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: 

 • Wij / SV Ajax: Supportersvereniging Ajax;

 • De club: AFC Ajax NV;

 • Het lid: de natuurlijke persoon die zich middels een lidmaatschap aan de Supportersvereniging Ajax heeft verbonden; 

 • Het lidmaatschap: het lidmaatschap van SV Ajax;

 • De verlegde betaler: de betaler die het lidmaatschapsgeld van SV Ajax voldoet terwijl het lidmaatschap niet op zijn/haar naam staat. 

Wat houdt een lidmaatschap van SV Ajax in?

 • Een lidmaatschap van SV Ajax is persoonsgebonden en geeft toegang tot producten en diensten van SV Ajax en de club; 

 • SV Ajax behoudt zich het recht voor een aanvraag van het lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren dan wel een lid te royeren; 

 • Het is verplicht om wijzigingen van persoonsgegevens, alsmede wijzigingen van bij SV Ajax opgegeven bankrekeningnummers direct door te geven aan SV Ajax; 

 • Een lidmaatschap op naam van een bedrijf is mogelijk mits hieraan een natuurlijk persoon wordt toegevoegd. Per persoon kan één lidmaatschap worden aangevraagd; 

 • Alle volwassen leden hebben stemrecht. 

Wat is het gezinslidmaatschap?

Indien op hetzelfde adres al een lid woonachtig is die het magazine Ajax Life ontvangt, kan iemand anders op dit adres tegen een gereduceerd tarief een gezinslidmaatschap afsluiten. Een gezinslidmaatschap is niet van toepassing voor leden van de Ajax Kids Club. Voor een gezinslidmaatschap gelden dezelfde voorwaarden als die voor een gewoon lidmaatschap van toepassing zijn, met uitzondering van de ontvangst van de Ajax Life. 

Betaling

 • Bij aanvang van het lidmaatschap machtigt het lid SV Ajax, behoudens wanneer het lid heeft opgezegd, om jaarlijks de contributie af te schrijven van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer;  

 • Inning van het lidmaatschapsgeld geschiedt voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen; 

 • Het lidmaatschapsgeld dient jaarlijks via een doorlopende incasso te worden voldaan of via persoonlijke overboeking naar ontvangst papieren factuur;

 • Indien de incasso niet is gelukt en geen gehoor is gegeven aan de oproep tot betaling, wordt het lidmaatschap geblokkeerd. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan en ontvangen door SV Ajax. De kosten voor het dupliceren van een nieuwe clubcard kunnen doorbelast worden aan het lid;

 • Degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat, is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook wanneer het lidmaatschap door een derde is aangevraagd en er sprake is van een zogenoemde verlegde betaler;

 • Bij annulering van het lidmaatschap binnen 14 dagen kan een (gedeeltelijke) terugbetaling van de contributie plaatsvinden. Gemaakte kosten voor het produceren van de clubcard of andere voordelen van het lidmaatschap worden wel in rekening gebracht middels een vermindering van het bedrag van de terugbetaling. Na 14 dagen na afsluiting van het lidmaatschap is annuleren niet meer mogelijk en kan er alleen uitschrijving plaatsvinden per eerst volgende opzegdatum.

Lidmaatschap 2021/2022Tarieven NL/België Europa Wereld

Ajax Life, hoofdlid

28,00

37,00

59,00

Ajax Life, gezinslid

17,50

17,50

17,50

Jonge Schare (12-18 jaar), hoofdlid

26,50

35,50

57,50

Jonge Schare (12-18 jaar), gezinslid

17,50

17,50

17,50

Jonge Schare (1e jaar), hoofdlid

20,00

20,00

20,00

Jonge Schare (1e jaar), gezinslid

17,50

17,50

17,50

Jonge Schare (aanmelding Camps & Clinics)

17,50

17,50

17,50

Ajax Kids Club Ajaciedje (6 – 12 jaar)

20,00

20,00

20,00

Ajax Kids Club Ajaciedje (aanmelding Camps & Clinics)

12,50

12,50

12,50

Ajax Kids Club Dribbelaartje (4 – 6 jaar)

20,00

20,00

20,00

Ajax Kids Club Debutantje (1 – 4 jaar)

15,00

15,00

15,00

Ajax Kids Club Baby (0 -1 jaar)

15,00

15,00

15,00

SV Ajax behoudt zich het recht voor via speciale acties extra kortingen of aanbiedingen op de standaardtarieven van het lidmaatschap te verlenen. Leden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Bewijs van lidmaatschap

Leden van SV Ajax ontvangen een Ajax Kids Clubcard, Ajax Jonge Schare Clubcard of Ajax Life Clubcard, al naar gelang de aard van het lidmaatschap. Deze Clubcard is tevens het bewijs van lidmaatschap. Bij verlies kan een duplicaat worden aangevraagd tegen een vergoeding van €5,00. Dit betreft een reguliere clubcard. Indien er sprake is van uitrecht op de clubcard kan een andere vergoeding gelden wat betreft een duplicaat-clubcard.

Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar?

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment en het lidmaatschap loopt door tot en met 30 juni. Het lidmaatschap loopt daarna van 1 juli tot en met 30 juni en wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

Het lidmaatschap kan worden opgezegd vóór 1 mei via op deze pagina. Indien sprake is van een verlegde betaler is degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat, verantwoordelijk voor opzegging van het lidmaatschap. Bij overlijden kan het lidmaatschap eerder worden beëindigd

Kunnen de tarieven of voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen de tarieven en/of de voorwaarden van het lidmaatschap per 1 juli wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maart gepubliceerd in Ajax Life, het kids-clubblad de Ajaciedjes en op ajaxlife.nl/voorwaarden, behoudens wijzigingen in wet- en regelgeving. De actuele voorwaarden staan vermeld op ajaxlife.nl/voorwaarden en kunnen op schriftelijk verzoek kosteloos aan het lid worden verzonden. 

Algemeen

 • Voor korting op aankopen in de Ajax Fanshop, op Ajaxshop.nl of wedstrijdkaarten zijn de voorwaarden van de club van toepassing;

 • Leden van SV Ajax dienen zich er te allen tijde maximaal voor in te spannen om de goede naam en reputatie van de club en SV Ajax te beschermen en deze niet te schaden. In geval van slecht en/of gewelddadig gedrag ten opzichte van personeel of medewerkers van de club en/of SV Ajax, alsmede in geval van een opgelegd stadionverbod, behoudt SV Ajax zich het recht voor het lidmaatschap per direct te beëindigen;

 • Het recht om wedstrijdkaarten te kopen wordt het lid ontnomen bij een stadionverbod. Het lid kan dit recht weer verkrijgen indien het stadionverbod weer wordt opgeheven;

 • Indien het lid wedstrijdkaarten voor derden koopt, blijft het lid verantwoordelijk voor de aangekochte kaarten (zie voorwaarden KNVB).

Privacy statement

SV Ajax is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ten behoeve van haar dienstverlening legt SV Ajax persoonsgegevens vast wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten, diensten en/of producten worden afgenomen of anderszins contact is met SV Ajax. SV Ajax gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Leden geven toestemming voor het vastleggen van de persoonsgegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap.

Indien het lid gebruik wil maken van het recht op vergetelheid, het recht op inzage, geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer het lid de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken (al dan niet door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan het lid een brief sturen naar SV Ajax, onder vermelding van AVG, postbus 22944, 1100 DK Amsterdam Zuidoost of dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar lidmaatschap@svajax.nl.

SV Ajax behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom verdient het aanbeveling het volledige privacy-statement regelmatig te raadplegen zodat je altijd daarvan op de hoogte bent.

Informatievoorziening

SV Ajax informeert haar leden onder andere via het magazine Ajax Life, het kidsclubblad de Ajaciedjes, via digitale nieuwsbrieven of via www.ajaxlife.nl. Kennisgevingen van SV Ajax via één van de hiervoor gemelde mediakanalen van SV Ajax gelden als officiële en afdoende kennisgeving als het gaat om statuten, deze voorwaarden en de wet aan de leden van SV Ajax.

Service

Voor vragen over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met SV Ajax, telefoonnummer 088 183 1900 (optie 3). De kosten zijn €0,35 cent per gesprek plus de eventuele kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Mailen is ook mogelijk naar lidmaatschap@svajax.nl.