Supportersvereniging Ajax (verder SV Ajax), gevestigd aan Arena Boulevard 83-95, 1101 DM Amsterdam Zuidoost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SV Ajax
Arena Boulevard 83-95
1101 DM Amsterdam Zuidoost
Tel: 0900-2322529, optie 5
 
Gegevensverwerking
In het kader van de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is SV Ajax verplicht aan te geven welke persoonsgegevens verzameld kunnen worden en op welke grondslagen dit gebeurt. Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens.
 
Ten behoeve van haar dienstverlening legt SV Ajax persoonsgegevens vast wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten, diensten en/of producten wordt afgenomen of anderszins contact is met SV Ajax. SV Ajax gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Leden geven toestemming tot het vastleggen van de persoonsgegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap.
 
Indien het lid gebruik wil maken van het recht op vergetelheid, het recht op inzage, geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer het lid de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken (al dan niet door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan het lid een brief sturen naar SV Ajax, onder vermelding van AVG, postbus 22944, 1100 DK Amsterdam Zuidoost of dit per e-mail kenbaar maken door een e-mail te sturen naar organisatie@svajax.nl.
 
Persoonsgegevens die SV Ajax verwerkt
Supportersvereniging Ajax verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het lidmaatschap, door deelname aan prijsvragen of evenementen van SV Ajax, door het bezoeken van de website ajaxlife.nl of door direct contact (telefonisch, e-mail) met SV Ajax:
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres (anoniem)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch of via de website;
Locatiegegevens;
Geanonimiseerde gegevens over surfgedrag op onze website of app(s) via Google Analytics;
Anonieme gegevens over Internetbrowser en type apparaat van websitegebruikers en app(s) via Google Analytics;
Bankrekeningnummer.
 
Gevoelige persoonsgegevens die SV Ajax verwerkt
Supportersvereniging Ajax verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het aanmeldformulier om lid te worden van de supportersvereniging wordt expliciet toestemming van de ouders of voogd gevraagd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via organisatie@svajax.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag SV Ajax persoonsgegevens verwerkt
Supportersvereniging Ajax verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Het afhandelen van jouw betaling als contributie voor het lidmaatschap;
Verzenden van onze nieuwsbrieven als je jezelf daarvoor hebt aangemeld;
Om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze taken als vereniging uit te voeren;
Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen die onderdeel uitmaken van het lidmaatschap, te versturen.
 
Supportersvereniging Ajax analyseert anoniem jouw gedrag op de website om daarmee ajaxlife.nl te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie ook Cookies op ajaxlife.nl); 
 
Supportersvereniging Ajax verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Supportersvereniging Ajax neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supportersvereniging Ajax) tussen zit. 
Hoe lang SV Ajax persoonsgegevens bewaart
Iedere ondernemer en vereniging is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Naast deze fiscale bewaarplicht bewaart de Supportersvereniging Ajax jouw persoonsgegevens digitaal niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De supportersvereniging bewaart de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het lidmaatschap:
 
Personalia; 
Adresgegevens; 
Telefoonnummer(s); 
E-mailadres;
IBAN-nummer.

Bij overlijden van een lid worden alle gegevens bij de eerstvolgende prolongatie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Supportersvereniging Ajax deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Supportersvereniging Ajax blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De derden waarmee Supportersvereniging Ajax een overeenkomst heeft ter ondersteuning van de taken als vereniging, zijn hier weergegeven.

Cookies op ajaxlife.nl - functioneel
Supportersvereniging Ajax gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Supportersvereniging Ajax gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele cookies). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Denk aan de taalinstelling of  het tonen van onze cookiemelding. De cookies van YouTube, Twitter of Facebook zijn zogenaamde third party-cookies.
 
We gebruiken op ajaxlife.nl tevens plug-ins van andere partijen als YouTube, Facebook en Twitter om artikelen te kunnen delen (Facebook, Twitter), bezoekers te laten reageren (Facebook) en video’s af te spelen (YouTube).
 
Functionele cookies
Naam Domein Verloopt Doel
_dc_gtm_UA-557024-5 .ajaxlife.nl na sessie

Om Google Analytics
te laten functioneren op de site.

_gat_UA-557024-5 .ajaxlife.nl na sessie Om bezoekerscapaciteit in te kunnen schatten.
_ga .ajaxlife.nl Vrijdag 15 mei 2020  Om onderscheid te kunnen maken tussen unieke bezoekers.
_gid .ajaxlife.nl na sessie Om onderscheid te kunnen maken tussen unieke bezoekers.
AgreeCookies ajaxlife.nl Dinsdag 14 mei 2019 Voor de cookiemelding bij het eerste bezoek.
ajaxlife_keep_loggedin ajaxlife.nl Dinsdag 14 aug. 2018 Voorheen gebruikt voor login. Geen functie meer.
Language ajaxlife.nl Vrijdag 15 juni 2018 Taalkeuze: Nederlands
PHPSESSID ajaxlife.nl na sessie Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
PREF .youtube.com
Third party-cookie
Dinsdag 15 jan. 2019 YouTube registreert hoe de bezoeker YouTube-video's op websites gebruikt.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com
Third party-cookie
Maandag 12 nov. 2018 YouTube schat bandbreedte gebruikers in op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
YSC .youtube.com
Third party-cookie
na sessie YouTube registreert welke video's de gebruiker heeft gezien.

 

Cookies op ajaxlife.nl - Google Analytics
Naast functionele cookies gebruiken wij tevens analytische cookies, om anoniem het surfgedrag van de websitebezoekers te analyseren. Dat zijn Google Analytics-cookies. Bij deze cookies is het belangrijk te weten:
 
Dat SV Ajax een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten; 
Dat de gegevens door Google versleuteld en anoniem worden verwerkt;
Dat we ‘gegevens delen met Google’ hebben uitgezet;
Dat de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.
 
Analytische cookies
Naam Domein Verloopt Doel
CONSENT .google.com Zondag 10 jan. 2038

Slaat de cookiestatus op.

NID .google.com Dinsdag 16 okt. 2018 door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
OGP .google.com na sessie  Idem
1P_JAR .google.com na sessie Idem
SNID .google.com Dinsdag 16 okt. 2018 Idem

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting en hoe je met cookies om kunt gaan veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supportersvereniging Ajax en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand, naar jou of een andere - door jou genoemde organisatie - te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar organisatie@svajax.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable-zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Supportersvereniging Ajax wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe SV Ajax persoonsgegevens beveiligt
Supportersvereniging Ajax neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via organisatie@svajax.nl.

Wijzigingen privacy statement
SV Ajax behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom verdient het aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je hier altijd van op de hoogte bent.