Met meer dan 130.000 leden staan we achter Ajax!

Privacyverklaring

Privacy 1 1024X518

Supportersvereniging Ajax (verder SV Ajax), gevestigd aan Johan Cruijff Boulevard 83-95, 1101 DM Amsterdam Zuidoost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SV Ajax
Johan Cruijff Boulevard 83-95
1101 DM Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 088 183 1900 (optie 3)

Gegevensverwerking

In het kader van de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is SV Ajax verplicht aan te geven welke persoonsgegevens verzameld kunnen worden en op welke grondslagen dit gebeurt. Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens.

Ten behoeve van haar dienstverlening legt SV Ajax persoonsgegevens vast wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten, diensten en/of producten wordt afgenomen of anderszins contact is met SV Ajax. SV Ajax gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Leden geven toestemming tot het vastleggen van de persoonsgegevens bij het afsluiten van een lidmaatschap.

Indien het lid gebruik wil maken van het recht op vergetelheid, het recht op inzage, geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer het lid de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken (al dan niet door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), kan het lid een brief sturen naar SV Ajax, onder vermelding van AVG, postbus 22944, 1100 DK Amsterdam Zuidoost of dit per e-mail kenbaar maken door een e-mail te sturen naar organisatie@svajax.nl.

Persoonsgegevens die SV Ajax verwerkt

Supportersvereniging Ajax verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het lidmaatschap, door deelname aan prijsvragen of evenementen van SV Ajax, door het bezoeken van de website ajaxlife.nl of door direct contact (telefonisch, e-mail) met SV Ajax:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres (anoniem);

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch of via de website;

 • Locatiegegevens;

 • Geanonimiseerde gegevens over surfgedrag op onze website of app(s) via Google Analytics;

 • Anonieme gegevens over Internetbrowser en type apparaat van websitegebruikers en app(s) via Google Analytics;

 • Bankrekeningnummer.

Gevoelige persoonsgegevens die SV Ajax verwerkt

Supportersvereniging Ajax verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het aanmeldformulier om lid te worden van de supportersvereniging wordt expliciet toestemming van de ouders of voogd gevraagd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via organisatie@svajax.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag SV Ajax persoonsgegevens verwerkt

Supportersvereniging Ajax verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling als contributie voor het lidmaatschap;

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven als je jezelf daarvoor hebt aangemeld;

 • Om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze taken als vereniging uit te voeren;

 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen die onderdeel uitmaken van het lidmaatschap, te versturen.

Supportersvereniging Ajax analyseert anoniem jouw gedrag op de website om daarmee ajaxlife.nl te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie ook Cookies).

Supportersvereniging Ajax verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Supportersvereniging Ajax neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supportersvereniging Ajax) tussen zit. 

Hoe lang SV Ajax persoonsgegevens bewaart

Iedere ondernemer en vereniging is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Naast deze fiscale bewaarplicht bewaart de Supportersvereniging Ajax jouw persoonsgegevens digitaal niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De supportersvereniging bewaart de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het lidmaatschap:

 • Personalia; 

 • Adresgegevens; 

 • Telefoonnummer(s); 

 • E-mailadres;

 • IBAN-nummer.

Bij overlijden van een lid worden alle gegevens bij de eerstvolgende prolongatie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Supportersvereniging Ajax deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Supportersvereniging Ajax blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De derden waarmee Supportersvereniging Ajax een overeenkomst heeft ter ondersteuning van de taken als vereniging, zijn hier weergegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supportersvereniging Ajax en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand, naar jou of een andere – door jou genoemde organisatie – te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar organisatie@svajax.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable-zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Supportersvereniging Ajax wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe SV Ajax persoonsgegevens beveiligt

Supportersvereniging Ajax neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via organisatie@svajax.nl.

Wijzigingen privacy statement

SV Ajax behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom verdient het aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je hier altijd van op de hoogte bent.

Word vanaf €15,-* lid tot einde seizoen 2024/2025

Sluit je aan bij onze ruim 130.000 leden. Samen staan we achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

 • Voorrang bij kaartverkoop

 • Tijdens evenementen dichtbij spelers

 • Heel veel korting, acties en prijzen!

Lid worden >