Al onze activiteiten en diensten baseren we op wat onze (toekomstige) leden verwachten van een supportersvereniging. Eind mei 2016 is het proces ‘Bestuurlijke vernieuwing’ afgerond. De bedoeling van deze vernieuwing is adequater kunnen inspringen op wensen en behoeften van onze leden. Door een groter mandaat af te geven aan de organisatie kan deze sneller besluiten nemen.

Het bestuurlijke onderdeel van de Suppotersvereniging Ajax is als volgt opgebouwd:

De Verenigingsraad 

Dit hoogste orgaan van onze vereniging biedt plaats aan maximaal vijftien gemotiveerde Ajacieden, die door onze leden zijn gekozen.
 
De prestaties in het veld van Ajax worden zeker besproken, maar dan in de pauzes, bij de koffie. In de Verenigingsraad gaat het vooral om het wel en wee van de eigen vereniging. Verpakt in officiële termen als ‘goedkeuring geven aan de jaarrekening’, de benoeming van vijf van de zeven leden van de Raad van Toezicht en het nemen van besluiten over de statutenwijziging. Het gaat eigenlijk maar om één vraag: krijgen onze leden voldoende waar voor hun geld en kunnen de leden zich herkennen in de aanpak?
De Verenigingsraad kijkt vooral op afstand en komt twee keer per jaar bijeen..

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat maximaal uit zeven leden, waarvan er vijf worden benoemd door de Verenigingsraad, op voordracht van de benoemingscommissie. De belangrijkste taak van deze Raad is het toezicht houden op de directeur-bestuurder en het goedkeuren van beleidsvoornemens. De delegatie van taken en procuratie is vastgelegd in verschillende documenten.

Waar de Verenigingsraad op afstand kijkt, zoomt de Raad van Toezicht dieper in op beleidsmatige en uitvoerende taken. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vier keer per jaar en woont tevens de vergaderingen van de Verenigingsraad bij. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Voorzitter: Daniel Dekker
  • Secretaris: Tijn van Hooven
  • Penningmeester: Patrick van Amelsvoort
  • Ine van Brenk
  • Martine Eikelhof

De organisatie

De organisatie wordt aangestuurd door directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam, bijgestaan door het Management Team. De organisatie is ingedeeld naar specialisaties: Media & Communicatie, Marketing & Evenementen, Supporterszaken en Algemene Zaken. Samen zijn deze afdelingen verantwoordelijk voor de invulling van het lidmaatschap en de ledenadministratie.
 
De taken en verantwoordelijkheden liggen vast in verschillende documenten. De organisatie peilt voortdurend de behoeften die leven onder onze leden en verricht bijzondere inspanningen voor niet alleen onze leden maar voor alle Ajacieden, op een zo gunstig en prettige wijze een wedstrijd te bezoeken. 

Met ruim 92.000 leden, onderverdeeld in Ajax Kids Club, Ajax Jonge Schare en Ajax Life, wordt een zo optimaal mogelijke invulling van het lidmaatschap aangeboden. 

Vanuit de luxe positie dat de vereniging over een professionele organisatie beschikt, zet zij zich breed in voor alle Ajacieden. Ook op landelijk en Europees niveau doet de organisatie aan supportersbelangen.

.