Met meer dan 125.000 leden staan we achter Ajax!

Algemene voorwaarden evenementen & prijsvragen SV Ajax

Algemene Voorwaarden 1024X518

Algemene voorwaarden evenementen & prijsvragen SV Ajax

1. Definities

In deze algemene voorwaarden evenementen en prijsvragen wordt verstaan onder:

 • SV Ajax: Supportersvereniging Ajax, statutair gevestigd te Amsterdam;

 • Ajax Kids Club: de doelgroep van SV Ajax in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar. Hieronder vallen de groepen Baby’s (0 tot 1 jaar), Debutantjes (1 tot 4 jaar), Dribbelaartjes (4 tot 6 jaar) en Ajaciedjes (6 tot 12 jaar);

 • Ajax Jonge Schare: de doelgroep van SV Ajax in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar;

 • Ajax Life: de doelgroep van SV Ajax in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder; 

 • Leden: personen die een lidmaatschap hebben bij SV Ajax, vallend onder Ajax Kids Club, Ajax Jonge Schare of Ajax Life;

 • Niet-leden: personen die geen lidmaatschap hebben bij SV Ajax: – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – introducés en/of genodigden;

 • Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis, georganiseerd door SV Ajax voor haar leden en/of niet-leden;

 • Deelnemers: Leden en/of niet-leden van SV Ajax die deelnemen aan een evenement of prijsvraag van SV Ajax; 

 • Publiek: personen die niet deelnemen aan het evenement – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – ouders/verzorgers en/of toeschouwers;

 • Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;

 • Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;

 • Uitvoerende partij: de partij die, in opdracht van de organisator, mede-uitvoerend is bij het evenement;

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen SV Ajax en de deelnemer;

 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement;

 • Clubcard: de door SV Ajax verstrekte pas die bevoegdheid geeft tot het bestellen van tickets en deelname aan evenementen; 

 • Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;

 • Voetbalwedstrijden: voetbalwedstrijden in de nationale of internationale competitie – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – wedstrijden in de eredivisie, eerste divisie, eredivisie vrouwen, KNVB Bekercompetitie, Uefa-clubcompetities en vriendschappelijke wedstrijden;

 • Prijsvragen: prijsvragen waarbij leden zich kunnen inschrijven om mee te dingen naar een bepaalde prijs. 

 • Derden: partijen die bij een evenement, activiteit of prijsvraag (indirect) betrokken zijn – lees: geen organisatorische of uitvoerende partij.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden evenementen van SV Ajax zijn bindend voor een ieder die als deelnemer of publiek aanwezig is bij een evenement. Op deze voorwaarden gelden tevens de algemene voorwaarden van SV Ajax, onze privacyverklaring en – indien van toepassing – de algemene voorwaarden van de locatie van een evenement.

2.2 Bij evenementen die plaatsvinden tijdens of rondom voetbalwedstrijden gelden, indien van toepassing, aanvullend de algemene voorwaarden van KNVB en/of Uefa.

3. Datum en tijdstip

3.1 Evenementen worden zoveel als mogelijk gehouden op de vastgestelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisator behoudt zich echter te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.
 
3.2 Het afgelasten van een evenement op enig moment geeft deelnemers of publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een ticket en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook als er sprake is van het verplaatsen van een evenement in tijd en/of locatie.

4. Beeld- en/of geluidsopnamen

4.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de organisator, bevoegde fotografen, filmmakers en eventuele journalisten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, print, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

4.2 Een ieder die als deelnemer of publiek aanwezig is bij een evenement: 
 • Erkent dat het evenement een publiek, openbaar en commercieel evenement is;

 • Stemt in met de opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto’s of andere huidige of toekomstige mediatechnologieën;

 • Geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder b., voor onbepaalde tijd en wereldwijd;

 • Stelt noch de organisator, noch partijen die met toestemming van de organisator gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;

 • Doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in of rond de locatie van het evenement waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt.

5. Registratie en persoonsgegevens

5.1 De deelnemer of het publiek erkent en stemt in met registratie en verwerking, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van het evenement, van persoonlijke en pseudo-anonieme persoonsgegevens (zoals lidnummer) door de organisator – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lidnummer, kledingmaat. Deze gegevens worden geregistreerd in een gegevensbestand van de organisator en/of van een uitvoerende partij die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de organisator verwerkt, voor het uitvoeren van het evenement. Benodigde gegevens worden opgeslagen enkel ten behoeve van het evenement en uiterlijk bewaard tot twee jaar na dato. Hoe SV Ajax verder omgaat met persoonsgegevens, is te lezen in ons privacy statement.
 
5.2 De registratie van persoonsgegevens geschiedt in een vertrouwelijke en beveiligde omgeving – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – via een (digitaal) formulier, e-mail, telefonisch of per post. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij geldt: vol is vol.
 
5.3 De deelnemer of het publiek erkent en stemt in met het (digitaal) benaderd worden door organisator met informatie en communicatie betreffende het evenement, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van het evenement. Niet-leden, vallend onder deelnemers of publiek, stemmen in om éénmalig benaderd te worden door SV Ajax voor commerciële doeleinden.
 
5.4 De deelnemer of het publiek verklaart ingevulde persoonsgegevens waarheidsgetrouw en vanuit beslissingsbevoegdheid te hebben doorgegeven. Voor deelnemers en publiek jonger dan 18 jaar geldt dat zij toestemming hebben verkregen van een ouder/verzorger. Het opgeven van onjuiste informatie kan er toe leiden dat er geen succesvolle registratie tot stand komt en er geen toegang wordt verleend tot het evenement.

5.5 Delen van persoonsgegevens met derden. De deelnemer gaat akkoord met de optie dat eventuele persoonsgegevens worden gedeeld met derden ten behoeve van de organisatie van het evenement. Dit geschiedt enkel in voordeel van deelnemer. SV Ajax deelt geen gegevens zoals IBAN-nummer óf ID-bewijzen. SV Ajax draagt zorg dat er in alle gevallen een verwerkersovereenkomst met de derde partij aanwezig is, dat de kwaliteit van de bescherming van de persoonsgegevens waarborgt.

6. Tickets en bezoek

6.1 Betaling en levering
Indien er sprake is van een betalingsverplichting, accepteert SV Ajax alleen iDeal-betalingen. Uitzonderingen daarop enkel met schriftelijke toestemming van SV Ajax. Pas als de betaling akkoord is, ontvangt de deelnemer of het publiek een bevestiging dat de inschrijving voor het evenement definitief is en worden indien van toepassing de tickets verstuurd. Deelnemer of publiek dient het ticket mee te nemen naar het evenement.

6.2 Annulering
Indien sprake van een betalingsverplichting geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na inschrijving voor het evenement. Dit betekent dat deelnemer tot 14 dagen na bevestiging van de inschrijving deze kan annuleren. Deelnemer dient hiertoe een e-mail te sturen naar organisatie@svajax.nl met de details van registratie en de reden van annulering. Indien sprake is van een geldige annulering, betaalt SV Ajax de toegangsprijs voor het evenement volledig terug. Terugbetaling vindt binnen 14 dagen na annulering plaats. 

6.3 Prijzen
Indien er een toegangsprijs wordt gerekend voor een evenement, wordt deze prijs vermeld in euro’s inclusief BTW. Bij sommige evenementen kan er sprake zijn van een actieprijs. Deze prijs is geldig gedurende een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt. Op deze prijs kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

6.4 Overdraagbaarheid
Toegang tot een evenement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is verboden om tickets aan te bieden, (door) te verkopen en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij schriftelijk overeengekomen met de organisator. Handelen in strijd met deze bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het ticket, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.

6.5 Identificatie
De organisatie heeft te allen tijde het recht om deelnemers of publiek om een legitimatiebewijs te vragen.

6.6 Gedragscode
Deelnemer en publiek dient zich als goede en ordelijke bezoeker van het evenement te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door en of vanwege de organisator van een evenement, alsmede door het bevoegd gezag gegeven. Indien hiervan wordt afgeweken, behoudt de organisator het recht om deelnemer of publiek toegang tot het evenement te ontzeggen.

7. Prijsvragen

7.1 Voor registratie van prijsvragen gelden dezelfde voorwaarden als de in artikel 5 genoemde bepalingen ten behoeve van persoonsgegevens en zoals te lezen is in ons privacy statement.  Uitzondering hierop zijn de pseudo-anonieme gegevens van de winnaars, zoals lidnummer. Deze worden bewaard tot het lid naar een volgende doelgroep gaat, bijvoorbeeld van de Ajax Kids Club naar Ajax Jonge Schare.
 
7.2 De deelnemer aan een prijsvraag is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag. SV Ajax kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 
7.3 Om deel te nemen aan een prijsvraag dient een geldig 6-cijferig lidnummer van SV Ajax ingevuld te worden. Elk lidnummer kan per prijsvraag eenmalig meedingen naar de prijs.
 
7.4 SV Ajax loot de winnaars geheel willekeurig op lidnummer. Leden die nog niet eerder een prijs hebben gewonnen in hun doelgroep, maken meer kans op de betreffende prijs. Winnaars krijgen bericht per e-mail. Reageert de winnaar niet binnen de in de e-mail vermelde termijn, dan vervalt de prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
7.5 Het is niet mogelijk de prijs te ruilen voor een andere prijs. Bijvoorbeeld: een gewonnen mascotteplek is wedstrijdgebonden en kan niet worden ingewisseld voor een plek bij een andere wedstrijd. 
 
7.6 Per prijsvraag wordt aangegeven voor welke doelgroep(en) de prijsvraag is.
 
7.7 Als de prijs toegang verleent tot een evenement, gelden deze algemene voorwaarden evenementen van SV Ajax.

8. Wijziging van de algemene voorwaarden

SV Ajax kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijzigingen zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.

9. Exoneratiebeding

Deelnemers en publiek bevinden zich op geheel eigen risico op de locatie. De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die ontstaan bij de reis van of naar het evenement of het daadwerkelijk bijwonen daarvan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en nalatigheid van de zijde van de organisator. 

10. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Word vanaf €15,-* lid voor seizoen 2022/2023

Sluit je aan bij onze ruim 125.000 leden. Samen staan wij achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.

* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.

Extra voor leden

 • Voorrang bij kaartverkoop

 • Tijdens evenementen dichtbij spelers

 • Heel veel korting, acties en prijzen te winnen!

Lid worden >